Privacy Statement

MV-coach, praktijk voor individuele, relatie-en gezinstherapie
Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is opgesteld op 1 mei 2018.
Mv-coach hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe mv-coach omgaat met persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina www.mv-coach.nl. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Mv-coach doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
Dit brengt met zich mee dat de therapeut t.a.v. persoonsgegevens in ieder geval:
je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als de therapeut deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteert.
Beroepsgeheim
Als mv-coach wil ik niet alleen jouw privacy beschermen omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook om de vertrouwensrelatie te borgen. Als er geen vertrouwen is, betekent dit doorgaans het einde van een goede en effectieve hulpverleningsrelatie. Mv-coach is gehouden aan de ethische code van de NVAGT (http://www.nvagt-gestalt.org/afbeeldingen/2017-03-25_Ethische_code_NVAGT.pdf). Daarnaast hanteert mv-coach de WGBO-richtlijnen. Er geldt een tuchtrechtelijk toetsingskader. Er geldt geheimhoudingsplicht voor alles wat de therapeut in zijn functie van jou te weten komt. In principe mag de therapeut daarvoor alleen met toestemming van jou aan anderen informatie vertrekken.

Waarvoor verwerkt mv-coach persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de therapeut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Voor een goede uitvoering van de psychotherapeutische behandeling
Aanmelding
Opstellen van behandelovereenkomst en behandelplan
(Voortgangs)rapportage
Facturering, betalingsinformatie
Het maken van een systeemtaxatie (genogram / ecogram) op een flap-over
Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
Inhoud van een email
Therapeuten zijn verplicht om een patiëntendossier van jou, zijnde cliënt, aan te leggen vanwege het waarborgen van continuïteit van zorg, het afleggen van verantwoording en het mogelijk maken van toetsing. Alleen noodzakelijk informatie wordt opgeslagen. Het maken van persoonlijke ‘werkaantekeningen’ in het dossier is alleen mogelijk zolang het geheugensteuntjes betreft. Deze mogen geen essentiële informatie bevatten die relevant zijn voor de therapie, zoals gespreksnotities, (aanpassingen op) het hulpverleningsplan etc.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de therapeut de volgende persoonsgegevens van jou en je (gezins)systeem vragen:
Gegevens:
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel/ Adres/ Postcode/ Plaats/ Provincie/ Land/ Woonplaats/ Telefoonnummer/ Emailadres/ Geslacht/ Geboortedatum/ Geboorteplaats/ Burgerlijke staat/BSN-nummer.
Binnen de behandeling kunnen ook bijzondere persoonsgegevens, mits relevant, worden nagevraagd, zoals etnische afkomst/ politieke en religieuze opvattingen/ gegevens over gezondheid/ seksuele geaardheid/ strafrechtelijke gegevens.
Website
Webstats.one.com
De website van www.mv-coach.nl maakt gebruik van het statistiekenprogramma webstats.one.com. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
De gegevens die je aan de therapeut geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Therapeut geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt mv- coach uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Therapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van de persoonsregistratie is in beginsel 15 jaar vanaf het moment dat de cliënt de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zo veel langer dan redelijkerwijs uit de zorg voortvloeit.

Beveiliging
Therapeut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft mv-coach de volgende maatregelen genomen:
Geabonneerd op MCAfee Security
Er wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie voor Onedrive en WhatsApp. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe, waardoor hackers niet genoeg hebben aan gebruikersnaam en wachtwoord. De toegangscode om in te loggen wordt verzonden naar een vertrouwd apparaat, i.c. Samsung.
Automatisch updaten software en besturingssysteem
Website SSL-certificaat
Afgesloten dossierkast
Bij supervisie en intervisie worden je persoonsgegevens geanonimiseerd.
E-mail: Bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die therapeut van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de therapeut van je heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de therapeut. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door therapeut te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. De therapeut kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Je krijgt desgevraagd inzage in het dossier. Tegen vergoeding kun je een samenvattend afschrift krijgen. Het dossier is bedoeld voor de hulpverlening en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (jij, zijnde cliënt, therapeut en eventuele derden) voor een ander doel (buiten de hulpverleningsrelatie) gebruikt worden.
Er wordt door therapeut een geheimhoudingsverklaring opgesteld en door alle bij de therapie betrokkenen, ondertekend.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de therapeut van mv-coach.nl. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met therapeut wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

www.mv-coach.nl
Alphen aan den Rijn